Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging

Kliek op die vraag waarop jy graag 'n antwoord sal wil lees.
As jy elke twee weke die kopkrap-vraag en antwoord per e-pos wil ontvang, stuur dan net jou naam en e-pos adres aan reg@bybelglo.com Minstens 4 mense werk mee aan die opstel van die kopkrappers. Laas opgedateer: 6 Maart 2011

Kwelvrae en moeilike verse in die Bybel
 • Die sonde tot die dood
  Wat is die sonde tot die dood in 1Joh. 5:16? “As iemand sy broeder ‘n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid, en Hy sal hom die lewe gee—vir die wat nie ‘n sonde tot die dood doen nie. Daar is ‘n sonde tot die dood; daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie.”
 • Van watter doop praat 1 Petrus 3:21?
  “Waarvan die teëbeeld, die doop, ons nou ook red, nie as ‘n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as ‘n bede tot God om ‘n goeie gewete – deur die opstanding van Jesus Christus”
 • Leer Paulus in 1 Kor. 7:19 dat ons die wet moet onderhou?
  1. Wat bedoel Paulus as hy in 1Kor.7:19 sê: “Die besnydenis is niks en die onbesnydenheid is niks, maar die onderhouding van die gebooie van God”?
  2. Wat is die betekenis van Fil.4:19: “En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus”? Van watter behoeftes praat Paulus? Is dit fisies, geestelik of albei?
 • Wie was die 'seuns van God' in Gen. 6:2, 4?
  Mense vra dikwels wie die reuse in die Bybel was, waar hulle vandaan kom en wat van hulle geword het.
  Vraag: Wie is die 'SEUNS VAN GOD' in Gen. 6:2, 4?
 • Die doop van Johannes
  Lees die volgende verse aandagtig: Matt. 3:5,6; Markus 1:4,5; Luk 3:7, 12, 14, 21.
  1. Hoe is dit moontlik dat Israel hulle so maklik deur Johannes laat doop het? Was hulle dan nie eers skepties oor waar hy die gesag vandaan gekry het om so ‘n snaakse nuwe ritueel op hulle uit te voer nie?
  2. Of was dit dalk nie ‘n snaakse nuwe ritueel nie? Was dit dalk ‘n ou bekende gebruik wat uit die Ou Testament kom? (Ex. 30:19,20; Eseg. 36:25).
 • Verwys 1 Tim. 3:16 na die hemelvaart van Christus of na die godsaligheid van 'n Christen?
  Die vers begin met: "Onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot." Wat beteken godsaligheid? Dit is tog ons as Christene se optrede, toewyding, lewenshouding, kontak met die Here Jesus, ens. Die vers praat dus van die godsaligheid van 'n Christenmens en nie van Jesus Christus as sodanig nie. Verwys hierdie vers dan na Christus se hemelvaart?
 • Leer Rom. 5:6-16 dat niemand verlore sal gaan nie en dat almal uiteindelik gered sal word?
  Ons hoor van baie mense dat hulle glo dat God nie so wreed sal wees om mense werklik in ‘n poel van vuur te werp nie. Ja daar is selfs die wat sê dat alle mense tog gered sal word. As ons Rom 5 lees dan kan dit nogal so klink. Maar is dit werklik so, wat is die antwoord op hierdie kwessie en waar kry ons die bewyse daarvoor?
 • Waarom is Moses so hard gestraf?
  In Exodus 17:6 word Moses deur die Here aangesê om die rots te slaan sodat die volk water kon drink, maar in Numeri 20:8 word Moses gestraf as hy dieselfde ding ‘n tweede maal doen. Waarom het God vir Moses so hard gestraf vir ‘n oënskynlik geringe oortreding, en wat is die dieper betekenis vir ons? Leidrade: 1Kor 10:4 en Heb 10:12,14


Die Christelike lewenswandel
 • Wat is Woede?
  1. Is daar verskillende grade van Woede?
  2. Wat leer die Bybel ons oor die hantering van woede?
  Leidrade: Rom. 12:18; 7:17; Fil:2:5; 1Joh. 3:15
 • Hoe ken ons God se wil?
  Wanneer mens bid is dit soms ‘n byna wanhopige smeking dat God Sy wil aan ons moet openbaar. Maar is dit reg om so te bid of het God reeds sy wil aan ons bekend gemaak?
  Wat is God se wil vir jou en my lewe?
  Hoe kan ons God se wil leer ken?
  Hoe weet ons dat ons binne die wil van God is?
  Lees Ef. 5:17 en 1Thes. 5:18
 • Tree God tussenbeide om ons omstandighede te verander?
  Kom ons besin oor Jesus Christus se intrede vir ons. In die Ou Testament het God baie maal ingegryp in hulle omstandighede.
  1. Is daar vandag nog intervensie vir ons?
  2. In ons Gebedslewe?
  3. In voorsiening vir ons?
  4. In lyding?
  Leidrade: By Israel van ouds: Ex. 14:13-14; 15:4-6; 19:4.
  Liggaam van Christus: Ef. 3:16-18; 2Pet. 1:20-21; Fil. 4:6-9; 2Tim. 3:16-17
 • Wat is die rol van gebed in ons geloofslewe?
  God is alwetend, is dit daarom regtig vir ons nodig om te bid? Waarvoor mag ons bid? Daar is duidelike riglyne in die Bybel oor gebed. Ons gaan na gebed kyk na aanleiding van die volgende vrae:
   Is dit vir gelowiges nodig om te bid?
   Wanneer moet ons bid en hoe?
   Wat is die effek van verwaarloosde gebed in die lewe van ‘n gelowige?
   Waarvoor het Paulus gebid?
  Gebed behoort elke gelowige baie na aan die hart te lê, want dit is ons kommunikasie kanaal met God.
 • Wat bedoel Kol. 3:13 met "Vergewe mekaar"?
 • Wat is die Bybelse reels om konflik te hanteer
  * Wat is die oorsaak van konflik?
  * Het die Bybel enige voorskrifte oor wat om te doen en wat om te vermy om konflik te beperk en/of uit te skakel? (Soek soveel moontlike Bybel verse)
  * Is daar regte en verkeerde metodes om hierdie konflik te hanteer?
 • Waar kom die huwelik vandaan?
  Waar kom die huwelik vandaan? Is dit deur God ingestel?
 • Hoe word n mens vervul met die Gees? Efésiërs 5:15-21
  Onthou! Daar is altyd n ander teksvers of teks gedeelte wat duidelikheid gee!


'n Nuwe Dispensasie
 • Watse fondament het Paulus gelê?
  Paulus sê hy het soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê (1 Kor. 3:10)
  1. Wat is die fondament wat hy van praat? (kyk na 3:11)
  2. Waaroor praat 1 Kor. 3 dus? Is dit oor goeie werke en slegte werke, of is dit dalk oor die model en die inhoud van ons boodskap? (kyk na 3:11; 3:19 vgl. 1:23,24 en 2:2 en 2:7)
  3. Wat beteken dit dat Paulus sê hy het die fondament gelê? Beteken dit hy is belangriker as die ander predikers - of beteken dit hy was 'n bietjie hoogmoedig? - of is dit dat sy lewenshandel 'n voorbeeld vir die ander mense was? - of is dit dat van Paulus se tyd af daar 'n "nuwe begin" gemaak is? (vgl. 2 Kor. 5:16,17).
  4. Noem 'n paar dinge op wat as voorbeelde kan dien van die nuwe fondament wat deur Paulus gelê is. (1 Kor. 2:7-10; Rom. 3:21,22; 1 Kor.15: 9,10,21-24; 2 Kor. 3:5,6; 2 Kor. 4:5-7)
  5. Waar kry Paulus die gesag en die reg om hier in 1 Kor. 3:10 te sê dat hy die nuwe fondament lê? (kyk na 2 Kor. 12:1-7; Gal. 1:8-20).

 • Rol van engele in die Bybel en vandag
  Hierdie keer handel die Kopkrap oor ‘n kontroversiële saak. Al hoe meer mense glo aan beskerm engele, maar wat sê die Bybel daaroor? Het ons in hierdie bedeling van God se genade beskerm engele nodig? In die Ou Testament lees ons van beskerm engele wat na Israel omsien. Is dit vandag nog nodig? Motiveer jou antwoord.
 • Moes Paulus eintlik in Judas se plek aangestel gewees het?
  Matthias is gekies in Judas se plek om die 12de apostel te wees. Daar is bepaalde redes waarom daar juis 12 apostels moes wees. Later is daar nog ‘n apostel gekies deur die verrese Jesus, naamlik Paulus.
  > Is daar ‘n verskil tussen Paulus se bediening en die bediening van die 12 apostels?
  > Waarom is Paulus nie van die begin af in Judas se plek gekies nie?
 • Waaroor gaan Jesus se intog in Jerusalem?
  Deel van die lydenstyd of "Passion week" was Jesus se "triomfantelike" intog in Jerusalem (Matt. 21:1-11; Mark. 11:1-11; Luk.19:29-44; Joh. 12:12-19)
  1. In die lig van die feit dat dit deel van die lydensweek was, kan ons werklik Jesus se intog in Jerusalem as "triomfantelik" beskou? Vergelyk dit met Openb. 19:11-16.
  2. Wat gebeur tydens die intog in Jerusalem wat Jesus se Godheid bo alle twyfel bevestig.
  3. Wat gebeur tydens die intog in Jerusalem wat onteenseglik bevestig dat Jesus na die aarde gekom het as die Koning van Israel?
  4. Het Israel die Here Jesus se goddelike besoek aan hulle erken en opgemerk? Wat is die implikasie hiervan.
  5. Johannes sê dat daar tydens die intog dinge gesê is en gebeur het wat die dissipels nie verstaan het nie, maar dat hulle dit later verstaan het nadat al die dinge rondom die kruisiging en opstanding verby was. Dit is 'n baie interessante stelling wat ons heelwat leer oor hoe die Bybel en die Evangelies interpreteer moet word. Verduidelik die stelling verder.
 • Verklaar die woord: "Verborgenheid" in 1 Kor. 3 en Ef. 3
  1. Wat is die verborgenheid wat ons in die Pauliniese briewe vind? (Ef. 3:1-7; 1Kor. 3:10-15)
  2. Na aanleiding van die volgende Skrifgedeeltes, wat is die belangrikheid van die verborgenheid vir ons vandag?
  Ef. 1:9; Ef. 3:9; Ef. 6:19; Kol. 2:2; Kol. 4:3; Rom. 16:26
 • Waar is ons burgerskap en wat is ons hoop?
  Kol. 3:1-2 “As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie.” Dink na oor hierdie opdrag en wat dit werklik beteken. Waar is ons burgerskap en wat is ons hoop?
 • Wat is jou siening aangaande die vervangingsteologie?
  Die vervangingsteologie leer dat die Kerk die nuwe “Israel” van God is en dat Sy beloftes aan die ou Israel vervul word in die Kerk. Leidraad: Rom 11
 • Wat beteken "vroeër" en "maar nou" in Ef. 2:11-13?
  Het hierdie onderskeid dalk te doen met 2 Tim. 2:15 se opdrag om die woord van die waarheid reg te sny?
  Werp Ef. 2 dalk lig op die wyse waarop die Bybel "reg gesny" moet word?


Die weg van verlossing
 • Het hulle ook soos ons op die kruis gehoop?
  1. Is Ou Testament gelowiges uit genade en deur geloof gered net soos ons?
  2. Het gelowiges van die Ou Testament in die geloof vooruitgekyk na die toekomstige kruisdood en opstanding van Christus?
  Leidrade: Luk. 18:34; Luk. 24:44-46; Gal. 3:23-25; Ef. 6:19; Luk. 24:13-35
 • Noem vyf skaduwees van die kruis in die Ou Testament
  In elkeen van die eerste 5 boeke van die Ou Testament (Pentateug) is daar voorbeelde of tipes van Jesus Christus. M.a.w. skaduwees van Jesus Christus en dit wat Hy op aarde sou kom doen het. Soek minstens 1 voorbeeld uit elk van die eerste 5 boeke.
  2 Tim 3:16,17 “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.”
  Paulus skryf hier aan Timotheüs en verwys na die hele Skrif. Na watter Skrif verwys Paulus? Op daardie stadium was die Skrif wat hulle beskikbaar gehad het die Ou Testamentiese geskrifte. Daarom soveel te meer merkwaardig dat Paulus so daarna verwys en daarom is dit ook vir ons vandag baie belangrik om die Ou Testament nie te verwaarloos nie.
 • Wat is die tweeledige doel van Jesus Christus se Opstanding uit die dood?
  Leidraad: Hand. 2:30-31; 1Pet.1:10-12; Rom. 4:24-25; 1Pet. 1:3; Joh. 11:23-26
 • Wat beteken (ver)losser in die verhaal van Rut?
  Wat is die dieper betekenis van die (ver)losser of die “kinsman-redeemer” soos dit veral uit Rut in die Ou Testament geleer word? Rut 3:9 “En hy vra: Wie is jy? Toe antwoord sy: Ek is Rut, u dienares; brei dan u vleuel oor u dienares uit, want u is die losser.”
 • Wat is die tweeledige doel van die hemelvaart?
  Luk. 24:50-53; Hand 1:9-12. Heb. 4:14-15; 8:6; 9:15 en Rom. 6:6-9; Gal 1:11-14
 • Is die gawe om te kan glo vir almal of slegs vir sekere uitverkorenes?
  Oorweeg die volgende verse en nog enige ander wat vir jou ter sake is: Joh. 3:16; Joh. 6:44, 65; Rom. 3:10,11; Ef. 2:1; 2 Kor. 5:19; 2 Kor. 6:2; Joh. 15:16
 • Wat beteken regverdiging uit Rom. 3 tot 8?
  Beantwoord die volgende 5 punte met 'n vers vir elkeen: 1. Wie of wat is die bron van ons regverdiging? 2. Wat is die basis waardeur ons geregverdig word? 3. Wat is die middel wat ons regverdiging bewerk? 4. Hoe word regverdiging bekom? 5. Wat is die waarborg van ons regverdiging?


Wat hou die toekoms in?|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|