Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging


Die doop van Johannes
 

Die groot en belangrike vraag wat ons hier duidelikheid oor wil kry is die vraag of die waterdoop as gebruik ‘n instelling van die nuwe Testament is. Selfs die doopopdrag aan die einde van Mattheus – is dit ‘n instelling van die Nuwe Testament?

Ek sien Jesus se doopopdrag aan die einde van die evangelies nie as die instelling van die doop nie. "Instelling" is tog daar waar dit alles begin. Ons ken die instelling van die besnydenis in Genesis en die instelling van die huwelik ook in Genesis. Dit is waar dit alles begin. In daardie sin kan Matt. 28 nie die instelling van die doop wees nie. Doop kom toe alreeds 'n baie ver pad. As dit 'n instelling was, dan moes almal wat deur Johannes en deur die apostels tydens Jesus se bediening gedoop is, weer oor gedoop gewees het (sommige glo dit wel - hulle haal Hand. 19 hiervoor aan en as ons moet kan ons daarna kyk), maar ek dink nie dit was die bedoeling nie. Doop is dus nie By Matt. 28 ingestel nie, maar net herbevestig.

Die feit dat dit wel so prominent in die begin in die Nuwe Testament voorkom, is ook verstaanbaar. Die volk moes gereinig word om die profesie wat oor hulle uitgespreek is, 'n realiteit te kon laat word.

Kyk na Ex. 30:19-20  Hier word Israel se waterdoop die eerste keer genoem. Sonder hierdie reinigingseremonie kon niemand as priester dien nie. Van hier af aan was dit 'n algemene praktyk vir priesters en almal wat op enige wyse in die tempel diens moes doen.

Vergelyk dit nou met wat reeds in Ex. 19:5,6 aan die volk gesê is. God se uitverkiesing van die volk Israel het 'n groot doel gehad. Hulle sou, volgens die vers op een of ander tyd in die toekoms, vir God optree as 'n "koninkryk van priesters". En let ook op die posisie van Ex. 19:5,6. Dit kom net voor die heel bekendste deel in die Bybel kan mens maar amper sê. Ek glo dat Israel hierdie verse bitter goed geken het. Dwarsdeur die eeue het Israel gewag vir die dag wanneer Ex. 19:5,6 waar gaan word. Nou is die implikasie duidelik. As Johannes dan nou sê: "Die Messias is hier!" "Die koninkryk is naby!" Wat sê hy dan eintlik? Hy sê die tyd vir Ex. 19:5,6 is hier! Israel gaan nou 'n koninkryk van priesters word! Maar hoe word hulle dit? Die Jode het dit goed geweet. Jy word 'n priester deur gedoop te word (Ex. 30). Dít is wat Johannes hier doen! Niks, Niks anders nie.

Tot op daardie stadium was priesterskap beperk tot die geslag van Aaron. Maar dit was net 'n tydelike reëling. Aaron se funksie was om die volk te begelei om almal priesters te word. Natuurlik het Israel nooit geweet dat dit vir hulle so lank sou neem om priesters te word nie. Ons ken die lang en droewige verhaal van Israel. Elke keer op kritieke momente het die volk weer teruggeval in sonde en afgodery. Ja, tragies maar waar, het selfs hierdie poging van Johannes die Doper en Jesus misluk. Het Israel toe op grond van Johannes en Jesus se bediening hulle plek ingeneem as God se koninkryk van priesters? Nee, hulle het nie! (Matt. 23:37-39).

Of klink hierdie aansprake dat doop in die Evangelies gaan oor Israel se priesterskap nog steeds te vergesog? Kom ons kyk dan na Eseg. 37. Dit is die hoofstuk in die Bybel wat in detail uitspel wat God gaan doen om uiteindelik na al die rampe, sonde en terugslae tog hierdie volk te bring op die plek wat plegtig in Ex. 19 aan hulle voorgehou is. Dit is die welbekende profesie van die doodsbeendere. Hierdie is 'n wonderbare en veelseggende hoofstuk in die Bybel. Ek wens ek het tyd gehad om nou sommer 'n preek oor die hele deel af te steek. Dit is wat God gaan doen om van Israel sy priestervolk te maak! Hy wou dit doen in die tyd van Johannes die Doper en Jesus se aardse bediening, "maar hulle wou nie".

En dit is ook die rede waarom die nuwe verbond in die Ou Testament (Jeremia en Esegiël 36) eksklusief aan Israel voorgehou is, maar tog het Israel as volk vandag nie daaraan deel nie, maar die vrug van die nuwe verbond is wel vandag, op 'n wyse waarop die Ou Testament nie daarvan praat nie, werksaam onder die heidennasies. Baie duidelik is dit egter dat AAN ISRAEL EERSTE in die evangelies die geleentheid gegee is om uiteindelik hulle profeties- bestemde belofte in ontvangs te neem, "maar hulle wou nie" (Matt. 23:37-39). So, wat staan hier in Eseg. 36 oor die nuwe verbond vir Israel? Hier waar God aankondig (saam met Eseg. 37) hoe Hy Israel totaal gaan herstel en suiwer om sy belofte in ontvangs te neem?

Nadat Hy Israel uit die nasies gaan haal het en hulle in hulle land bymekaargebring het: "Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word; van julle onreinhede en julle drekgode sal Ek julle reinig". Ek sê weer: Nie een het vir Johannes op daardie dag gevra wat hy doen nie. Hy het ook nie nodig gehad om iets te verduidelik nie. Die mense het geweet en hulle het in lang toue kom staan om gedoop te word.

En wat gebeur toe nadat die aardse bediening van Jesus afgehandel is? Paulus sê in Rom. 11 Israel het nie gekry wat hulle gesoek het nie. Dan kom Petrus in sy sendbriewe en hy probeer ook om aan sy volk te verduidelik dat hulle verwagting nie gerealiseer het nie, maar dat hulle nie moed moet verloor nie. Hulle is nog steeds bestem om God se koninkryk van priesters te wees. Israel sal dit nog steeds in die toekoms wees, maar nou, intussen, is daar 'n wonderlike nuwe weg geopen deur die kruis van Christus waardeur hulle en ons, almal tesame, almal wat glo in Christus, in geestelike sin vir God 'n koninkryk van priesters te wees.

Ek sien die terminologie van 'n koninkryk van priesters hier in Petrus se brief (1 Pert. 2:9) baie beslis in die lig van die feit dat hy sy brief rig aan Messiaans gelowige Jode om hulle gerus te stel oor die groot bekommernis in hulle hart dat hulle volk dan nou hulle bestemde rol om 'n koninkryk van priesters te wees, verloor het. Dit bevestig net weer hoe belangrik hierdie verwagting om 'n koninkryk van priesters te word, vir Israel was en waarom hulle so gewilliglik hulle aan Johannes se doop onderwerp het.


|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|