Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging


Wat is die rol van engele in die Bybel en vandag?
  As gelowiges wat die woord van die waarheid reg sny weet ons dat Paulus se briewe spesifiek aan ons geskryf was. Ons boodskap en instruksies word alleen gevind in Paulus se briewe. Daarmee sê ons nie dat ons niks kan leer of bemoediging kan kry uit ander skrifte kry nie (Romeine 15:4 “Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die Skrifte hoop kan hê.”)

As gelowiges vorm ons die kerk wat bekend staan as die “Liggaam van Christus.” Hierdie liggaam is ‘n “nuwe skepsel” wat bestaan uit Jood en Heiden en is kenmerkend verskillend van Israel wat bekend staan as ‘n “Heilige Nasie” (Eksodus 19:6). Die Liggaam van Christus het tot stand gekom deur God se geheime program wat bekend staan as die “verborgenheid” (Romeine 16:25-26; Efesiërs 3:1-9; Kolossense 1:24-29). God se plan met Israel was bekend vanaf die begin van die wêreld en staan bekend as “profesieë” (Lukas 1:70; Handelinge 3:21).

Die Liggaam van Christus is geskep deur God om Sy wysheid en liefde te bewys aan die heelal en meer spesifiek aan die owerhede en magte in die hemele. Efesiërs 3:10-11 “sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, volgens die ewige voorneme wat Hy opgevat het in Christus Jesus, onse Here.”

Vandag deur God se werk in die gelowiges word Sy wysheid wat onbekend was tot en met Paulus getoon, nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in die hemele. Engele in die hemele sien hoe God se wysheid tydens die bedeling van die verborgenheid deur die kruis werk toe Satan deur sy eie onwetendheid en onkunde verslaan is. 1 Korinthiërs 2:7-10 “Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie - want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie - maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ’n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God” (Kol 2:13-15).

Ons wat hierdie waarheid ken bevind onsself in ‘n geestelike oorlog met owerhede en magte. Vir hierdie oorlog gee God aan die gelowige ‘n wapenrusting wat nie bestaan uit beskermde engele nie maar “waarheid”, “geregtigheid”, “vrede”, “geloof”, “hoop” en “verlossing.” Hierdie volle wapenrusting word gevind in ons posisie wat ons in Christus het. Verder sê Paulus in 2 Korinthiërs 10:4 “want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp,”

Dit is om hierdie rede dat Paulus aan die Kolossense skryf en hulle waarsku: “Laat niemand julle van jul prys beroof nie, al sou hy behae hê in nederigheid en verering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblase wees deur sy vleeslike gesindheid,” (Kolossense 2:18). Baie interessant is die feit dat diegene wat glo hulle het ‘n engel gehoor of een gesien, het in werklik nooit een gesien of gehoor nie. Paulus sê dit is ‘n “vleeslike gesindheid.”

In teenstelling skryf Paulus dat engele nie aan ons iets bring nie maar ons waarneem, (dophou) luister en leer van ons as gelowiges aangaande die genade van God:
 “want ons het ’n skouspel geword vir die wêreld, vir die engele sowel as vir die mense." - 1 Korinthiërs 4:9
 “Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, ...” -1 Korinthiërs 6:3
 “sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word” - Efesiërs 3:10

God se doel vir Israel is gevestig in die Koninkryk op die aarde en engele was gebruik om hulle, as ‘n nasie, in te lig en te beskerm (Gen. 32:1; Ps.103:20; Lukas 4:10; Hand 7:53).

God se doel vir ons, die Liggaam van Christus, is gevestig in die Hemel; nie op die aarde nie. Vandag gebruik God ons om engele in te lig oor wat God besig is om te doen. Hoe meer ons verstaan van die unieke tyd waarin ons in leef onder God se genade en die spesiale posisie van volheid wat ons in Christus het (Kolossense 2:10 “en julle het die volheid in Hom wat die Hoof is van alle owerheid en mag;”), hoe meer verstaan ons dat die oorlog nie gevoer word deur engele nie, maar deur ons die gelowiges (liggaam van Christus). Ongesiene oorwinnings vind plaas deur die wapen van die woord van God, “die swaard van die Gees”, soos ons vasstaan met die volle wapenrusting aan, terwyl ons “bid sonder ophou” om “met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak.” Met dit in gedagte, hoekom het ons beskerm engele nodig?

In die plek van engele het God vir ons Iemand baie meer kragtig en bevredigend gegee. Hy het ons Sy Heilige Gees gegee wat ons “verseël (is) met die Heilige Gees van die belofte” en “dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens.” Efesiërs 6:10 “...word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.”

In plaas van om ons te beskerm teen verdrukkinge en slegte dinge sê God vir ons in Sy woord om met die Gees vervul te word en om te leer dat Sy genade vir ons genoeg (voldoende) is. Ons moet begin om te verstaan dat wanneer ons swak is dat Hy sterk is in ons (2 Korinthiërs 12:7-10). Ons kan dus verder sê: “Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. ” Dit in sigself is ‘n kragtige getuienis vir die mens en engele van God se genade in ons (Efesiërs 5:18; Galasiërs 5:22-23; 2 Korinthiërs 2:7-10; Filippense 4:11-13).

Die Skrifte sê dat die verdrukkinge in ons lewens vir ons werk en dien as ‘n groeiproses (2 Korinthiërs 4:16-18). Soos ons in die geloof wandel, gemotiveer deur genade, bekragtig deur die Gees van God en gelei word deur die Woord van God.
Indien engele ons beskerm en verhoed dat ons verdruk word, sal hulle teen ons werk en ons beroof van vergoeding van God se heerlikheid, wat in ons werk (2 Korinthiërs 4:16-18; Romans 8:16-18; 2 Timotheüs 2:9-13; 4:6-8).

Waarvoor het ons beskerm engele nodig as ons die Heilige Gees het? Vergeet van engele en maak seker dat die Heilige Gees deel van jou lewe is.


|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|