Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging


Watter fondament lê Paulus?
  Paulus sê hy het soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê (1 Kor. 3:10)

1. Wat is die fondament wat hy van praat? (kyk na 3:11)


Hoewel Paulus die boumeester is, is die fondament wat hy lê Jesus Christus. Ons bou dus nie op Paulus nie, ons bou op Jesus Christus. Ons Verlosser en Here is die volle inhoud van die evangelie waaraan ons glo en waardeur ons gered word. Let egter op dat daar in die Bybel 'n onderskeid gemaak word tussen Jesus na sy aardse gestalte en sy hemelse gestalte (2 Kor. 5:16,17; Rom. 15:8,16). Op aarde het Jesus die wet vervul en gelewe volgens die beginsels van die wet. Hy het Israel begelei op pad na hulle koninkryk. Maar in sy hemelse gestalte bedien hy nie net Israel nie, maar al die nasies (Rom. 15:16, Ef. 2:12-14; 3:6,7). Dit is dus in hierdie hemelse gestalte wat Jesus die hoeksteen is van die nuwe gebou waarvan Paulus die boumeester is.


2. Waaroor praat 1 Kor. 3 dus? Is dit oor goeie werke en slegte werke, of is dit dalk oor die model en die inhoud van ons boodskap? (kyk na 3:11; 3:19 vgl. 1:23,24 en 2:2 en 2:7)


Die algemene indruk van mense hier by 1 Kor. 3 is dat dit gaan oor die kwaliteit van ons werke en ons lewe. Die antwoord by nr. 1 moet ons egter reeds die sleutel gee om die hele 1 Kor. 3 reg in perspektief te plaas. Paulus is die boumeester en hy lê die grondslag van wat in hierdie nuwe gebou, die liggaam van Christus, geglo en verkondig sal word. Dit is die hemelse Jesus Christus. Daaruit volg dit dat 1 Kor. 3 praat van 'n geloof en 'n evangeliewaarheid wat die hoeksteen van die gebou is. Ons kan nou voortgaan om met hout, hooi en stoppels daarop te bou, of goud en silwer en kosbare stene. Dit verwys dus nie na ons werke nie, maar na ons geloof en ons evangelie wat ons aanhang. Paulus sê dus hier dat ons moet oppas. Hierdie is 'n nuwe gebou. Dit is 'n nuwe geloofsinhoud wat hier ter sprake is. Die evangelie soos op aarde verkondig tydens Jesus se aardse bediening, is nie dieselfde as vir die liggaam van Christus nie.


Ons sê nie nou meer vir mense dat hulle moet bekeer en gedoop word tot vergewing van sondes nie. Ons sê nie vir hulle dat die sagmoediges die aarde sal beërwe nie. Ons sê beslis ook nie vir hulle dat hulle alles moet onderhou wat die wet sê en dat hulle dan 'n skat in die hemel sal hê nie. Nee, ons gee nou vir hulle die boodskap van die hemelse Jesus Christus. Ons bou saam met Paulus. Ons bring nou vir mense die wysheid van God vir hierdie bedeling (3:19). En hierdie wysheid is volgens die verse wat ons by vraag 2 aangehaal het, die verborgenheid. Dit is 'n nuwe evangeliewaarheid. Dit was tevore verborge (net God het dit geken) en dit is nou onder Paulus se bediening geopenbaar.


3. Wat beteken dit dat Paulus sê hy het die fondament gelê? Beteken dit hy is belangriker as die ander predikers - of beteken dit hy was 'n bietjie hoogmoedig? - of is dit dat sy lewenswandel 'n voorbeeld vir die ander mense was? - of is dit dat van Paulus se tyd af daar 'n "nuwe begin" gemaak is? (vgl. 2 Kor. 5:16,17).


Nee, Paulus ag homself nie belangriker nie. Hy sê self hy is die geringste van al die apostels (1 Kor. 15:9). En ek dink nogal hy is ernstig as hy dit sê. Onthou: Paulus is by uitstek 'n verkondiger van GENADE. En hoe verkondig hy die genade? Hy doen dit eerstens deur homself as voorbeeld te gebruik. Hy was 'n moordenaar, geweldenaar en 'n Christus-vervolger. Maar dit was God se genade alleen wat sy lewe drasties verander het. Om genade SO te verkondig, sê jy dus daarmee saam dat jyself niks is nie en Christus alles - en dit sê Paulus geweldig baie. So nee, ons kan dus nie die vers so lees asof Paulus dink hy is belangrik of hoogmoedig nie.


En ons kan ook nie die vers so verstaan dat Paulus die fondament lê omdat hy 'n praktiese voorbeeld vir ons wil wees nie. Ja, dit is waar, Paulus hou homself dikwels ook as 'n praktiese voorbeeld aan ons voor. Ons moet ook soos hy uit genade gered word, ons moet ook so wandel soos hy gewandel het (1 Kor. 11:1). Maar dit is nie die bedoeling van die vers wat nou voor ons is nie. Ons het reeds daarop gewys dat dit hier gaan oor GELOOF en die EVANGELIE wat ons glo. As Paulus dus die fondament lê, dan openbaar hy aan ons die geloofsinhoud vir ons bedeling. Hy kondig 'n nuwe begin aan. Hy sê dat hy die fondament van 'n nuwe gebou lê. Hy openbaar nou aan ons die groot waarhede van die hemelse Here Jesus Christus.


4. Noem 'n paar dinge op wat as voorbeelde kan dien van die nuwe fondament wat deur Paulus gelê is. (1 Kor. 2:7-10; Rom. 3:21,22; 1 Kor.15: 9,10,21-24; 2 Kor. 3:5,6; 2 Kor. 4:5-7)


1 Kor. 2:7-10. Hierdie verse toon tog so duidelik aan dat Paulus inderdaad 'n nuwe fondament lê! Hy verkondig 'n waarheid wat selfs die heersers van hierdie wêreld niks van geweet het nie. Ook nie eers die Satan het dit geweet nie. Dit het vir Satan as 'n groot skok gekom dat Jesus se kruisdood uiteindelik die grondslag vorm van die mees wonderbare evangelie wat nog ooit verkondig is!


Rom. 3:21,22. Vers20 sê nog dat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Selfs Jesus op aarde het nooit gesê wat Paulus hier in Rom. 3:20 sê nie. Jesus het bv. in Matt. 23 vir die skare gesê hulle moet al die wette wat die Fariseërs leer onderhou. Maar nou het die tyd verander. Paulus sê iets anders. Hy lê 'n nuwe fondament. Hierdie fondament is nie volgens Jesus se lering op aarde nie, maar volgens Jesus in die hemel. Daarom staan hier in Rom. 3:21 MAAR NOU is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet.


I Kor. 15:9,10. Wel hier sien ons Paulus se fondament (Jesus Christus) ook baie duidelik. Hoewel Paulus homself totaal gering ag, weet hy tog dat hy uit God se genade meer oorvloedig gearbei het as enige ander prediker. Dit wys nie op sy toewyding, welsprekendheid, hardwerkendheid of sy prestasies nie. Dit wys eenvoudig op die feit dat sy bediening uniek was. Dit is 'n nuwe fondament. Sy bediening het verrykende implikasies. Die geloofswêreld word soos handomkeer verander. 'n Nuwe tydvak word ingelei. Die Christendom word van stapel gestuur!


1 Kor. 15:21-24. Ja, die Fariseërs het reeds aan die opstanding uit die dode geglo, maar hier openbaar Paulus nuwe dinge oor die opstanding wat nog nooit voorheen geken is nie. Dit is deel van sy nuwe fondament wat hy lê. Al wat mense in die ou tyd van die opstanding geweet het, was dat gelowiges binne Israel weer sal lewe wanneer die koninkryk 'n aanvang sou neem. Maar hier begin Paulus nou om die lering van die opstanding vir al die nasies bekend te maak. Dit gaan oor Jesus Christus en oor sy opstanding uit die dood. Wanneer Jesus kom vir die geredde kinders (by die wegraping) sal almal wat aan Hom behoort opstaan in verheerlikte liggame. Hierdie is dus 'n UIT opstanding (soos dit in Grieks aangegee word). Hierdie opstanding is net vir gelowiges bedoel by die wegraping. Dit is 'n uit-opstanding tussen die dode uit. Baie meer inligting word in die res van 1 Kor. 15 hieroor gegee.


2 Kor. 3:5,6. Paulus is nie 'n dienaar van die letter wat op klip geskryf is nie (die wet), hy is 'n dienaar van die Gees. Hier kom die nuwe fondament weer duidelik na vore. Die ou sisteem was een van fisiese en tasbare dinge, wette, rituele, dae wat waargeneem word, voorwerpe in die tempel wat eerbiedig word ens. Maar op die nuwe fondament bou ons nie met sulke goed nie. Ons is nou in die bedeling van die Gees. Ons ganse geloofservaring is geestelik. Hierdie bediening gaan ons na baie groter heerlikheid en geloofsvervulling lei as die bedeling van die letter.


2 Kor. 4:5-7. Hierdie deel praat weer oor die prediking van Paulus en dit spreek vanself dat waar ook al daar van Paulus se prediking gepraat word, die nuwe fondament duidelik na vore sal kom. Hierdie verse is geen uitsondering nie. Jesus Christus is weer sentraal. Al die heerlikheid van God gaan nou oor Hom. In die ou bedeling het die mense maar net klein grepe van God se heerlikheid aanskou by sekere gebeurtenisse en dan was Jesus se naam ook nie daaraan gekoppel nie. Vandag is die volheid van God se heerlikheid en sy plan van verlossing in sy Seun geopenbaar. Hierdie is nie net 'n nuwe waarheid nie, maar 'n gesogte skat waarin elke Christen hom totaal moet verbly. En ons almal wat in Hom glo het nou hierdie skat binne in ons eie erdekruike (ons liggaam). Dit plaas ons heeltemal buite bereik van die vyand. Ja, ons kan op aarde verdruk word, maar nooit terneergedruk nie, verleë, maar nooit radeloos nie ens.


5. Waar kry Paulus die gesag en die reg om hier in 1 Kor. 3:10 te sê dat hy die nuwe fondament lê? (kyk na 2 Kor. 12:1-7; Gal. 1:8-20).


2 Kor. 12:1-7. Paulus is die enigste apostel wat getuig van 'n direkte ontmoeting met die verheerlikte Here in die hemel. Daar is hy van aangesig tot aangesig met onuitspreeklike woorde ingelig oor die skatte van die wonderbare nuwe bedeling en nuwe evangelie wat hy aan die lig moes bring. Om seker te maak dat hy met so 'n geweldige groot eer en letterlike hemelse ervaring nie hoogmoedig sou word nie, is die doring in die vlees vir hom gegee (wat dit ook al was). Paulus suig dus nie die nuwe goed wat hy verkondig uit sy duim nie en kry dit ook nie uit die tradisie uit nie. Dit kom met die hoogste gesag direk uit die hemel.


Gal. 1:8-20. Dit wat Paulus sê, hoor hy beslis nie by mense nie. Dit is die algemene konsensus onder vandag se teoloë dat al die Bybelskrywers, insluitende Paulus, hulle inligting uit die tradisie van hulle tyd kry. Hierdie is 'n God-onterende dwaling en leuen wat baie wyd in ons tyd deur teoloë geleer word. Paulus het geen mens geraadpleeg nie. Na sy roeping was hy vir drie jaar in afsondering in die Arabiese woestyn en toe hy daar te voorskyn gekom het, is hy na Jerusalem, nie om by Petrus te gaan leer nie, maar om hom in te lig! Paulus is geleer deur die Heilige Gees en deur die Here self in die hemel.

|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|