Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging


Wat is die rol van gebed in ons geloofslewe?
  Die belangrikheid van gebed: niks definieer ‘n persoon se geestelike ingesteldheid beter as sy gebedslewe nie!

Gebed is ‘n passie:
Die passie van jou hart sal in jou gebed uitkom. As jy vind dat jou gebed selfgesentreerd is, is dit tyd om ondersoek in te stel. As jy ongereeld, kort en oppervlakkig bid is gebed nie ‘n innige hartsbegeerte nie. ’n Gebrek aan gebed is nie ongehoorsaamheid nie, maar ‘n indikasie van onverskilligheid.

Die apostels het ‘n passie vir Jesus gehad en gesê: “maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die Woord” [Hand. 6:4].

Paulus het dag en nag gebid vir sy medegelowiges omdat hy ‘n passie vir hulle gehad het. Hy het dit nie gesien as ‘n godsdienstige verpligting, maar as die opregte begeerte van sy hart. Jou gebedslewe vertel baie oor jou hartsingsteldheid!

Dit is ‘n voorreg:
Paulus skryf aan die gemeente in Filippense: “Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God” [Fil.4:6].

“Volhard in gebed” [Rom. 12:12c]

Jesus lees Sy volgelinge om te bid. “En hy het ook aan hulle ‘n gelykenis vertel met die oog daarop dat ‘n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie” [Luk. 18:1].

“En die einde van alle dinge is naby; wees dan ingetoë en nugter, om te kan bid” [1Pet 4:7].

Dit is baie noodsaaklik:
Daar is baie min verse in die Bybel wat ons ‘n direkte bevel gee om te bid, maar daar is baie verse om ons te leer om te bid. Die enigste afleiding is dat gebed belangrik en vanselfsprekend in ‘n gelowige se lewe sal wees.

“Bid sonder ophou” [1Thes 5:17].

“Terwyl ons dag en nag ernstig bid om julle aangesig te sien en te voltooi wat aan julle geloof ontbreek” [1Thes 3:10].

“Volhard in die gebed en waak daarin met danksegging” [Kol 4:2].

“So moet julle dan bid ...” [Mat 6:9].

“O God, hoor my gebed en verberg U nie vir my smeking nie” [Ps. 55:2].

Lees ook Ps. 61:2; 119:58, 146; Rom. 8:15 en Hand.9:11

Wanneer moet ons bid en hoe?
Uit die eerste vraag se antwoord is dit reeds duidelik dat ons nooit mag ophou met bid nie. Hoe kan ons ooit God genoeg bedank dat Hy Sy Seun vir ons gegee het? Jesus Christus het vrywillig sy lewe afgelê aan die kruis vir ons, hoe sê ‘n mens dankie vir soveel liefde?

Paulus skryf aan Timotheüs: “Ek dank God, wat ek van my voorouers af in ‘n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink” [2Tim 1:3]. Paulus het dag en nag vir Timotheüs, ‘n medegelowige, gebid.

Hoe vaar ons vandag met voorbidding vir gelowiges?
Soms sê mense dat die nie help om te bid nie, want God luister nie. Maar is dit regtig waar? Is dit nie liefs ‘n geval dat ons verkeerd bid, omdat ons nie die Bybel se riglyne vir gebed ken nie?

“Julle bid en ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring” [Jak. 4:3].

“En as julle bid, gebruik nie ‘n ydele herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word” (Mat 6:7). “Maar julle ongeregtighede het ‘n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor nie” (Jes 59:2).

“En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil” [1Joh. 5:14]. Ons moet dus God se wil ken, om daar volgens te bid.

“En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge” [Rom. 8:26].

“Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God” (Fil. 4:6).

Wat is die effek van verwaarloosde gebed in ‘n gelowige se lewe?
Wanneer ‘n gelowige hom- of haarself nie aan God toewy deur gebed nie is die resultaat bekommernis en frustrasie. Wanneer ons probeer om die wêreld se probleme op te los, in plaas daar van om ons aan God oor te gee in gebed sal ons gefrustreerd in onsself wees in plaas daarvan om op God te vertrou. Gebedloosheid beroof ‘n mens van vreugde, want die wêreld het geen antwoorde op probleme wat slegs God kan oplos nie.

Waarvoor het Paulus gebid?
Rom. 1:8-12 Gebed & Lof betuiging
Rom. 15:5-7 Instruksies in gebed
Rom. 15:13 Gebed in Hoop
Rom. 15:33 Gebed vir Vrede
Rom. 16: 25-27 Gebed vir Insig

1Kor. 1:4-7 Gebed vir Swakker gelowiges
2Kor. 1:3-5 Gebed rakend Verdrukking
2Kor. 12:7-10 Gebed vir Vriendelikheid en Minsaamheid
2Kor. 13:14 Gebed vir Seëninge

Ef. 1:3 Gebed vir Dankbaarheid
Ef. 1:15-17 Gebed vir Geloof en Kennis
Ef. 1:18 Gebed vir Verstaan
Ef. 1:19-20 Gebed vir Geestelike Waardering
Ef. 1:20 Gebed vir Waardering van Christus se oorwinning
Ef. 1:20-23 Gebed vir Aanbidding
Ef. 3:14-16 Gebed vir Innerlike Krag
Ef. 3:17 Gebed vir Christus-gesentreerheid
Ef. 3:18-21 Omvang van God se Liefde
Ef. 3:20-21 Gebed vir Lofprysing

Fil. 1:8-10 Gebed vir deursigtige Liefde
Fil. 1:11 Gebed vir die Vrugte van Regverdigheid

Kol. 1:9-10 Gebed vir Waardige Wandel
Kol. 1:11-12 Gebed vir Lankmoedigheid
Kol. 1:11-16 Gebed vir Blydskap en Dankbaarheid

1Thes. 3:11-13 Gebed vir Broederliefde
1Thes. 5:23-24 Gebed vir Heiligmaking van jong Heiliges
2Thes. 1:11-12 Gebed van Volharding in Genade: Behoefte & Geleentheid
2Thes. 1:11-12 Gebed van Volharding in Genade: Versoeking & Voltooiing
2Thes. 2:16-17 Gebed vir Bemoediging & Stabiliteit
2Thes. 3:5 Gebed vir Liefde tot God
2Thes. 3:5 Gebed vir Geduld

1Tim. 1:17 Gebed vir Aanbidding/Verheerliking
1Tim. 6:15-16 Gebed vir Verheerliking

Fil. 4:6 Paulus se gebed vir Filemon.

Ek sluit af met die volgende aanhalings:
“Gebed is erkenning aan God; ‘n besef van Sy grootheid en goedheid; om dit waarlik te ervaar sodat dit ons kan bring by ‘n hartsverandering met betrekking tot ons werklike posisie van bevoorregting en instaatstelling sodat ons self in genade kan groei en toeneem in Godsvrug tot verheerliking van Hom as ons Vader.

“Laat ons arbei sodat ons lewens effek op andere kan hê, dat hulle Christus in ons kan sien en Sy wonderlike genade ook wil ervaar.

“Laat ons werklik bewustelik erkenning gee vir Sy werk in ons lewens, maar laat ons ook toelaat dat Hy deur ons werk sodat God verheerlik kan word – ook deur ons dankbaarheid en danksegging”


|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|