Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging


Wat is die tweeledige doel van die hemelvaart?
  Nadat Jesus uit die dood opgestaan het, het veertig dae verloop waarin Hy aan verskeie mense verskyn het. Ongelukkig het die Jode, as nasie, Hom nie aanvaar nie en was Hy steeds hulle Koning, al het hulle Hom verban.

Luk. 24:50-52 “En Hy het hulle uitgelei tot by Betanië. En Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het Hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap.”

Profesieë te vervul:
Ps. 110:1 “Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat Ek u vyande maak ‘n voetbank vir u voete” (Lees ook Heb. 1:13; 2:8; 10:13; 1Kor. 15:25 en Ef. 1:22).

Hierdie profesie kon alleenlik vervul word as die Here in die hemel aan die Regterhand van God sit, dus was / is die Hemelvaart baie belangrik.

Hand. 1:9, 11 “En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem ... wat sê: Galilese manne, waarom staan julle en kyk na die Hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.”

Wanneer sal hierdie profesie vervul word? Kom ons gaan kyk in die Ou Testament na ‘n profesie wat hierby aansluit.

Sag 14:4 “En in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die oostekant; en die Olyfberg sal middeldeur gesluit word van oos na wes tot ‘n baie groot dal ...” (Tot op hierdie oomblik is hierdie gebeurtenis nog toekomend as ons net na die Olyfberg kyk.)

Sy huidige funksies:

Heb. 4:14-15 “Terwyl ons dan ‘n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.”


EN

Heb. 8:6 “Maar nou het Hy ‘n voortrefliker bediening verkry vir sover Hy ook Middelaar is van ‘n beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is.”

Heb. 9:15-16 “En daarom is Hy Middelaar van ‘n nuwe testament, sodat, terwyl daar ‘n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroep is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Want waar ‘n testament is moet noodsaaklik die dood van die testamentmaker aangekondig word.”

Jesus is ons Hoëpriester, omdat Hy eenmalig die wêreld se sonde en sondes op Hom geneem het en die volle prys daarvoor betaal. Hierdie prys moes God die Vader se sin vir regverdigheid bevredig sodat dit nooit weer herhaal hoef te word nie. Ons weet dat tydens die Ou Testament is daar verskillende offers op verskillende tye gebring, maar alle offers moes herhaaldelik op ‘n vasgestelde tyd weer gebring word. Jesus se offer aan die kruis was egter volmaak en hoef nooit weer herhaal te word nie. Toe Jesus van God uitgegaan het om mens te word het Hy die rol van Apostel of gestuurde vervul, maar nadat Hy teruggekeer het na God is Hy ons ewige Hoëpriester. As Apostel het Hy gekom om redding te bewerk vir die ongeredde mense, maar nou het Sy bediening te doen met geredde mens.

Ons weet dat Jesus, na Sy goddelike natuur, onveranderlik en ewig is, dus het ons nie ‘n plaasvervanger nodig nie. Heb. 7:25 “Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree.” Sy Hoëpriesterlike bediening onderhou dus Sy verlossingswerk wat Hy in die gelowige gedoen het en ook die gemeenskap tussen God en sy kinders.

“Want die dood wat Hy gesterf het, het Hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe; maar die lewe wat Hy leef, leef Hy vir God” Rom. 6:10.

As Middelaar (Advokaat) tree Hy voortdurend vir ons in by ons Vader. Hy was volkome mens, daarom weet en verstaan Hy waardeur ons elke dag gaan, ons aardse stryd is by Hom bekend.

Sy posisie:

Gal. 1:11-12 “Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Want ek het dit ook nie van ‘n mens ontvang of geleer nie, maar deur ‘n openbaring van Jesus Christus.” Hierdie openbaring van Paulus word in 2Kor. 12:1-10 beskryf.

Wat behels hierdie openbaring en hoe raak dit Jesus se hemelvaart? Hierdie openbaring is ‘n bloudruk van God se geheime of verborge plan vir Sy handeling met die mens gedurende hierdie bedeling, Sy voorskrifte aan ons, Sy wil vir ons en dit waaraan ons ‘n deel het. Jesus Christus is die Hoof van die Liggaam (Kol 1:18; Ef. 1:22) wat saamgestel word deur Jode en Heidinne. Hy kon hierdie posisie slegs inneem nadat Hy opgevaar het en die ere plek langs Sy Vader ingeneem het. Hierdie verborge plan van God kon eers in werking tree, nadat Israel hul Koning verwerp het en Jesus deur Paulus hierdie kennis aan ons openbaar het.


|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|