Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging


Tree God tussenbeide om ons omstandighede te verander?
  Belangrike feite om in ag te neem:
@    Gelowiges het vandag ‘n unieke verhouding met God wat verskil van die verhouding wat Israel met Hom gehad het.
@    Kol 2:1 sê ons het ‘n besnydenis wat nie met hande gemaak is nie.
@    God het nie aan ons ‘n land belowe nie, maar ons burgerskap is in die hemel (Fil. 3:20)
@    Ons is nuwe skepsels (2Kor. 5:17). (Kyk net gou weer na vers 16. Dit is duidelik dat hier ‘n verandering plaasgevind het.)
@    As ons wil weet en verstaan hoe God vir ons intree is dit nodig om die verskil tussen Israel en die liggaam van Christus te verstaan.
@    Ons moet die Woord van die Waarheid reg sny. (2Tim. 2:15).

ISRAEL
God het ‘n unieke verhouding met Sy uitverkore volk gehad. God het aan hulle fisiese dinge belowe (Gen. 12:1-3; 15:18). Daar was ook ‘n geestelike verhouding, want Israel is die kanaal waardeur God die res van die mense sou seën (Rom. 9:4-5).

God het met Israel gewerk deur sigbare verlossing uit hulle omstandighede. Kom ons kyk net na een voorbeeld:
Ex. 14:13-14 “... Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat Hy vandag vir julle sal bewerk ... die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees.”

Ex. 15:4-6 “Hy het Farao se strydwaens en sy leërmagte in die see gewerp...U regterhand, o Here, verpletter die vyand.”

Ex. 19:4 “Julle het self gesien wat Ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat Ek julle op arendvlerke gedra en julle na my toe gebring het.”
Hier was dit ‘n fisiese redding en voorsiening wat hulle met hul sintuie kon waarneem. (Lees ook 2Kon. 19 om te sien hoe God hulle stad gespaar het, nadat hulle gebid het.)

God het ook vir hulle toekomstige redding voorsiening gemaak:
Jer. 31:34 “... want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.”
Rom. 11:26 “en so sal die hele Israel gered word ...”

Daar is ‘n kern waarheid waaraan ons aandag moet skenk. Israel se fisiese verlossing was baseer op hulle gehoorsaamheid en het dadelik gebeur. God het hulle in die Ou Testament dadelik uit gevaar verlos en versorg, maar hulle verlossing as ‘n nasie (geestelik) is steeds in die toekoms. (Indiwiduele Jode word vandag op dieselfde basis as ons gered).

Mat 9:1-8 is ‘n demonstrasie van die nasie Israel se toekomstige verlossing deurdat Jesus Christus die verlamde man genees en vergewe het. Hulle moes die fisiese wonderwerk sien om te glo:
1Kor. 1:22 “want die Jode vra ‘n teken ...”
Joh. 4:48 “Jesus sê toe vir hom: As julle nie tekens en wonders sien nie, sal julle nooit glo nie.”

GEESTELIKE INTERVENSIE EN DIE LIGGAAM VAN CHRISTUS.
Ons verhouding met God is nie na die vlees (fisies) nie, maar geestelik, dus geen tekens en wonders, soos vir Israel:

2Kor. 5:7 “Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie.”

Ef. 1:3”Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus.”

Ef. 1:7 “In Hom het ons alle verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade.”

Anders as Israel is ons sondes reeds vergewe en hoef ons nie te wag vir die toekoms nie. Israel was toegerus vir fisieke oorlogvoering (2Kon. 19) en God verlos ons nie vandag uit die hand van ons vyande nie. Die liggaam van Christus is toegerus vir geestelike oorlogvoering “want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug” (Ef. 6:12).

Nog verskille tussen Israel en die liggaam van Christus:

@    Israel het dadelik hulle fisiese verlossing beleef, maar ons s'n is steeds toekomstig “...in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam ... wag ons daarop met volharding” (Rom. 8:22-25).

@    As gelowiges het ons die Heilige Gees in ons, want ons het Hom ontvang die dag van ons redding en ons is verseël (1Kor. 12:13; Ef. 1:13-14).

@    As gelowiges sien ons Jesus nie nou van aangesig tot aangesig, soos tydens Sy aardse bediening nie. Hy praat steeds met ons deur Sy geskrewe Woord en ons praat met Hom deur gebed.

@    Nadat die Bybel voltooi is, is alle werke en werking van God in harmonie met Sy geskrewe Woord. Hoe beter ons die Bybel ken en verstaan, hoe makliker is dit om te weet wat God se wil in my lewe is.

God het intervensie vir ons gedoen deur Sy geskrewe Woord, Die Heilige Gees leer ons bid en Christus tree op hierdie oomblik vir jou in by die Vader.

Lees die volgende gedeeltes biddend:
@    Fil. 4:6-9 Ons bid in reaksie op God se Woord
@    2Tim. 3:15-16 Ons opdragte kry ons in God se Woord
@    2Kor. 12:7-10 God se reaksie op genesing vandag.
@    Hand 20:32 Die Woord van God se genade help ons deur en in ons daaglikse lewe.
@    1Kor 2:9-10 God se Gees gee aan ons verligte oë en ‘n helder verstand om die dieper waarhede in God se Woorde te lees en te verstaan.

Ons het nie sigbare intervensie van God nodig om te weet dat Hy werk nie. Deur te glo wat in die Bybel staan neem ons niks van God weg nie, maar is ons gehoorsaam aan Sy opdrag.


|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|