Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging


Waaroor gaan Jesus se intog in Jerusalem?
  1. In die lig van die feit dat dit deel van die lydensweek was, kan ons werklik Jesus se intog in Jerusalem as triomfantelik beskou? Vergelyk dit met Openb. 19:11-16.

Volgens Openb. 19 sal Jesus op 'n wit perd kom met 'n swaard uit sy mond en Hy sal die vyande van Israel verslaan. Dit sal Sy triomfantlike koms wees. Maar die intog in Jerusalem was nie triomfantelik nie. Hy het op 'n donkie gery. Hy het geween oor Jerusalem. Die skare het wel gesing en palmtakke geswaai en gesê "Hosanna, Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here". Maar net vyf dae later het dieselfde skare geskree: "Kruisig Hom, Kruisig Hom"! Daarom was hierdie vir Jesus 'n droewige dag van trane en geen triomfantelike intog nie. Ja, hierdie moes volgens die profesie Jesus se dag van sy troonsbestyging gewees het, en dit maak die dag nog soveel meer swaarder. Die skare juig Hom toe, maar alles oor die verkeerde redes.

Die kerklike kommentare oor hierdie verse sê dat die feit dat Jesus op 'n donkie in Jerusalem inry bewys dat Hy nie van plan was om 'n koninkryk vir Israel in te stel nie, maar dat Hy gekom het as nederige en geestelike koning vir hulle wat Hom sou aanneem. Dit is nie eintlik waar nie. Ons moet onthou dat die profesie eintlik die teenoorgestelde sê as wat die kerklike kommentare sê. Sag. 9:9 voorspel die intog op die donkie en dan gaan Sag. 9:10 voort: "Ek sal die strydwaens uit Efraim en die perde uit Jerusalem uitroei ..." Die dissipels het dus met goeie reg verwag, op grond van die vaste profetiese woord, dat die intog op die donkie moes ly tot in instelling van die heerlike Messiasryk in Jerusalem. Geen twyfel daaroor nie. Die profeet sê dit reguit. Ek beweer dus dat die dissipels daardie dag werklik verwag het dat Jesus die koninkryk, die aardse Messiasryk sou instel. En hulle was ook nie dom of verkeerd om dit te dink nie. Jesus is van die begin af deur gelowiges begroet as die Koning van Israel (Sagaria by sy geboorte en Nataneal by die roeping van die dissipels byvoorbeeld).

Dit was toe nog nie bekend gemaak dat die aardse koninkryk uitgestel is en dat Israel sy Messias sou verwerp nie. Maar Jesus het dit geweet en daardie dag was vir Hom 'n dag van trane - die begin van die lydensweek.

2. Wat gebeur tydens die intog in Jerusalem wat Jesus se Godheid bo alle twyfel bevestig.

'n Hele paar dinge. Eerstens word die profesie van Sag. 9:9 dramaties en duidelik voor almal se oë vervul. 'n Profesie wat in fyn detail honderde jare tevore uitgespreek is, word dramaties voor hulle vervul. Die feit van so 'n bo-natuurlike Goddelike ingryping was natuurlik ook die teken vir die dissipels dat hierdie 'n daad van God is en dat hulle Hom moet prys en loof. Die liberales sê natuurlik nee, geen profesie is hier vervul nie. Jesus het geweet dat Sagaria van die esel praat, toe laat haal Hy maar net vir Hom 'n esel om dit te laat lyk of Hy nou die profesie vervul.

Maar die mense wat so praat vergeet een ding. Sagaria sê reeds dat dit 'n jong esel sal wees.
Dan bevestig die Nuwe Testament se verhaal dit dat hulle vir Hom 'n donkie gaan haal het waarop niemand nog gery het nie. Dit is 'n wilde jong donkie wat nog nie ingebreek was nie. Jesus gaan rustig op die donkie sit en ry vreedsaam Jerusalem in. Dit noem ek die tweede wonderwerk van die dag. 'n Jong oningebreekte donkie laat nie so op hom ry nie. Maar daar is nog. Derdens, Jesus se opdragte aan die mense wat die donkie moes gaan haal, gee detail oor die omstandighede en someer waarvan Hy nie kon geweet het nie, behalwe as Hy God was.

3. Wat gebeur tydens die intog in Jerusalem wat onteenseglik bevestig dat Jesus na die aarde gekom het as die Koning van Israel? Ja, Hy het ook gekom as Verlosser van die ganse mensdom maar hierdie bediening van Hom was toe nog verborge. Stem jy saam?

Wel, ons het reeds gesien dat Sag. 9:9 en 10 baie duidelik maak dat Jesus se intog die teken is van die instelling van die koninkryk vir Israel. En die mense het dit daardie dag ook so verstaan. Jesus help hulle ook nie reg nie. Matt. 21:9 sê Hy het daardie dag gekom as die Seun van Dawid. Wie is die Seun van Dawid? Is dit iemand wat sou kom om 'n nederige geestelike koninkryk te stig soos die kerklike kommentare dit wil hê? Nee, beslis nie! Die Seun van Dawid beteken net een ding: Die magtige Koning van Israel (2 Sam. 7:16). En dan staan daar in Mark. 11:10 "Geseënd is die koninkryk wat kom in die Naam van die Here, die koninkryk van ons vader David ..." Mense verstaan die begrip "koninkryk" in die Evangelies meestal as 'n geestelike begrip. Hierdie vers bewys weereens die teendeel. Die koninkryk word hier baie duidelik gedefinieer. Dit is die koninkryk van hulle vader David.

Die skare en die dissipels het toe nog nie geweet dat die koninkryk uitgestel sou word nie. Selfs by Hand. 1:6 vra die dissipels steeds vir Jesus: "Gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel oprig?" En ook daar help Jesus hulle steeds nie reg nie. Dit was Paulus wat dit vir die eerste keer in Hand. 13 en Rom. 11 aankondig dat Israel nie gekry het wat hulle verwag het nie en dat die evangelie van toe af onder 'n nuwe program na die nasies sou uitgaan.

4. Het Israel die Here Jesus se goddelike besoek aan hulle erken en opgemerk? Wat is die implikasie hiervan?
 

Luk. 19:42 sê dit alles. Israel het God se besoek aan hulle nie opgemerk nie. Let asseblief op vriende. Die implikasie is dat Jesus se aardse bediening duidelik God se besoek aan Israel is. Die aardse bediening is NIE die begin van die kerk onder al die nasies nie. Nee, Israel het God se besoek aan hulle nie opgemerk nie. Dit is die een enkele groot rede waarom die koninkryk wel so hartlik hier by die intog in Jerusalem besing kon word, maar toe tog nie ingestel is nie. Israel het wel die Messias opgemerk, maar Hom nie erken vir wie Hy werklik was nie. Hulle het Hom nie met geloof in die hart begroet nie. Die gevolge hiervan vir die volk was rampspoedig en is vandag nog steeds rampspoedig.

Maar onthou net: Ten spyte daarvan dat die Evangelies grootliks oor Jesus se besoek aan Israel handel, is dit nie vir ons geslote nie. Ons kry steeds, ook uit 'n gedeelte soos hierdie, 'n boodskap vir die kerk van vandag. Ek dink nogal dat mens vandag 'n kragtige preek kan afsteek uit verse soos Luk. 19:40-44. Israel het die tyd van God se spesiale besoek aan hulle nie opgemerk nie. Maar wat van ons? Het die heidennasies nie dalk ook 'n spesiale besoek van God se genade aan hulle nie? Inderdaad het ons! Ons is nou in daardie tyd! Paulus stel hierdie feit met nadruk aan die mense in Efese: "As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is vir julle" (Ef. 3:2). Let ook op Ef. 2:14: "Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het". Maar daar by die intog is die middelmuur nog nie afgebreek nie. Daar het dit net gegaan oor Israel en die koms van die koninkryk van David.

Maar die vraag is nou: As Israel God se spesiale besoek aan hulle nie opgemerk het nie, wat leer dit ons van die waarskynlikheid dat die heidene wel God se spesiale bediening aan hulle sal opmerk? 2Kor. 6:2 sê: "Kyk nou is dit die tyd van welbehae, nou is dit die dag van heil". Daar het ons dit. Die intog in Jerusalem skets vir ons Israel se eksklusiewe besoek van God wat hulle nie opgemerk het nie en dan kom 2 Kor. 6:2 met 'n dringende oproep. Nou is dit ons dag van welbehae. Wat gaan ons daarmee maak? Helaas die wêreld is in materialisme en sonde vasgevang. Ek dink nogal dat ons, as ons instaat is om te onderskei tussen God se besoek aan Israel en sy bediening van genade aan die nasies, dan het ons dalk tog 'n beter kans om die erns van die saak te besef. Dit is nou ons kans! Maar die wegraping is voor die deur. Hierdie kans sal weldra verby wees.

5. Johannes sê dat daar tydens die intog dinge gesê is en gebeur het wat die dissipels nie verstaan het nie, maar dat hulle dit later verstaan het nadat al die dinge rondom die kruisiging en opstanding verby was. Dit is 'n baie interessante stelling wat ons heelwat leer oor hoe die Bybel en die Evangelies interpreteer moet word. Verduidelik die stelling verder.

Ja, inderdaad. Daar was baie dinge wat selfs die gelowige dissipels in daardie tyd nie kon verstaan nie (Joh. 12:16). By die eerste reiniging van die tempel het hulle ook nie verstaan toe Jesus gesê het dat Hy die tempel sou afbreek en in drie dae weer sou opbou nie (verwysende na sy dood en opstanding). Alles wat met die kruis te doen het, het die dissipels nie verstaan nie. Dit is ook waarom die dissipels by die intog gejuig het terwyl Jesus geween het. Jesus was op pad na die kruis, Hy sou binne vyf dae gedood word. Jesus ween daaroor, nie omdat Hy moet sterf nie, maar omdat sy eie mense, die Jode, besig was om Hom te verwerp. Die dissipels juig terwyl Jesus ween. Hulle het nie geweet dat Hy gedood sou word, dat die Jode Hom sou verwerp en dat die koninkryk eers 2000 jaar later ingestel sou word nie.

En tot vandag toe lees die meeste Christene die Evangelies asof die mense in daardie tyd geweet het van die kruis en asof hulle toe dieselfde kruisevangelie as ons verkondig het. Nee, hulle het nie geweet nie (Luk. 18:34). As ons weet vanwaar af die kruisevangelie die eerste keer in die Bybel verkondig is, dan sal ons met soveel meer oorgawe en blydskap dit kan lees en die inhoud daarvan verstaan. Ter selfde tyd kan ons ook nou Mattheus en die ander beter verstaan BINNE DIE KONTEKS VAN DIE TYD WAARIN DIT AFSPEEL. Die dissipels het 'n evangelie in daardie tyd verkondig, maar nie die kruisevangelie nie. Hulle juig oor die koninkryk van David terwyl Jesus ween omdat Israel Hom verwerp.

Kom ons vat elke dag 30-60 minute en bepeins hierdie sake en bestudeer dit weer ‘n slag aan hand van hierdie Kopkrap en daarna dank ons Christus Jesus vir sy afgehandelde werk aan die kruis vir jou en my.


|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|