Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging


Noem vyf skaduwees van die kruis in die Ou Testament
  1. Genesis
In Genesis 22 word Abraham die opdrag gegee om sy enigste seun Isak, sy beloofde seun by Sara, te gaan offer op die berg Moria. Volgens aanduidings was Isak reeds ‘n man van ongeveer 30 jaar oud, en hy sou homself kon verset teen sy vader indien hy wou. Abraham het Isak op die altaar geplaas en net voor Abraham vir Isak wou slag het God hom egter gestop. In die plek van Isak het God ‘n ram voorsien, wat met sy horings in ‘n bos verstrengel was. Daarna het Abraham die plek genoem: “Die Here sal voorsien!”

Jesus Christus was God se eniggebore Seun wat vir ons gekruisig is. Hy was die perfekte lam (ram) wat vir ons geoffer is. Christus was ook ongeveer 30 toe Hy vir ons gesterf het, en die berg Moria is vandag Golgota.

2. Eksodus
In Eksodus 12 kan die skaduwee van Christus gesien word tydens die instelling van Pasga of die tiende plaag. Die bloed van ‘n jaaroud rammetjie moes aan die deurposte en aan die bo-drumpel van die huise gesmeer word. Die rammetjie moes perfek wees net soos wat Christus die perfekte Lam was. Die bloed van die lammetjie het die Israeliete beskerm van die dood net soos wat Christus se kruisdood en bloed ons beskerm van die ewige dood.

Alhoewel die Israeliete op dieselfde dag (nag) reeds uit Egipte vertrek het en sodoende bevry is, is hulle finaal verlos op die 3de dag daarna, deurdat hulle deur die Rooisee uit Egipte beweeg het, en die Egiptenare in die Rooisee verdrink het. Jesus het op die 3de dag uit die dood opgestaan om ons elkeen te bevry van die dood.

3. Levitikus
Levitikus 16 vertel van ‘n bul as sondoffer en ‘n ram as brandoffer. Interessant egter is die 2 bokke wat Aaron in vers 7 voor die tent van samekoms voor die Here moes stel. Een bok word geoffer. Die ander bok wat lewend bly moes Aaron die hande oplê en oor hom die belydenis doen van die ongeregtighede van die kinders van Israel. Daarna moes die bok in die wildernis ingestuur word en so op homself al hul ongeregtighede na ‘n woeste land wegdra.

Die bok, oftewel die sondebok is ‘n skaduwee van Christus wat al ons sonde op Homself geneem het en dit sodoende van ons af wegneem, en ons geregverdig het in Hom.

4. Numeri
“En die volk het na Moses gekom en gesê: Ons het gesondig dat ons teen die Here en teen u gespreek het. Bid tot die Here, dat Hy die slange van ons wegneem. En Moses het vir die volk gebid. Daarop sê die Here aan Moses: Maak vir jou ‘n giftige slang en sit dit op ‘n paal; dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe.” Num. 21:7-8

“En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” Joh. 3:14-15

5. Deuteronomium
“En as in iemand ‘n sonde is wat die doodstraf verdien en hy gedood word en jy hom aan ‘n paal hang, dan mag sy lyk nie aan die paal oornag nie, maar jy moet hom sekerlik die dag nog begrawe; want een wat opgehang is, is deur God vervloek.” Deut. 21: 22-23

“Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word – want daar is geskrywe: Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout hang”
Gal. 3: 13

Christus wat sonder vlek of blaam was het in ons plek kom staan en in ons plek die vloek gedra.

|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|