Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging


  1.   Wat is die verborgenheid wat ons in die Pauliniese briewe vind? (Ef. 3:1-13; 1Kor. 3:10-15)

In Efesiërs 1:9-10 lees ons “deurdat Hy aan ons die verborgenheid van Sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemele sowel as wat op aarde is, onder een hoof in Christus te verenig.”

Wanneer ons Efesiërs 3 lees, besef ons dat Paulus inderdaad van “iets” anders praat as die Jesus tydens Sy aardse bediening en as die 12 apostels. As sy boodskap dieselfde as hulle sin was, sou hy nie in die gevangenis gewees het nie.

Hierdie nuwe openbaring is aan Paulus bekend gemaak deur die verrese Christus. Hierdie boodskap kan slegs in die Pauliniese briewe gevind word. Daar is baie nuwe feite opgesluit in die bediening van genade soos Paulus die boodskap in vers 2 noem. As ons vinnig na die vorige hoofstuk kyk sien ons die volgende:

“Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie” (Ef. 2:8-9).

Paulus lê ‘n fondasie vir die bediening van genade wat hy ontvang het. Hy sê duidelik dat daardie fondasie Jesus Christus is. Maar Jesus Christus was reeds bekend aan baie mense van daardie tyd, baie van hulle het Hom self gesien en gehoor.

Maar daar was steeds ‘n muur tussen die Jode en Heidene. Hulle het nie met mekaar gemeng nie, maar nou het daar ‘n verandering ingetree. “Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vrymanne; en ons is almal van een Gees deurdronge” (1Kor. 12:13). Hierdie verandering het ‘n groot effek, maar dit is ‘n Kopkrap op sy eie.

Kom ons kyk net weer vinnig na die vorige Kopkrap: Paulus het nie die aardse Jesus geken nie, dus word die boodskap vanuit ‘n ander hoek gebring. Paulus verkondig wel die kruisevangelie, maar lê klem op die effek van die kruis in ons lewens vandag.

2.   Na aanleiding van die volgende Skrifgedeeltes, wat is die belangrikheid van die verborgenheid vir ons vandag?

1. God het dit bekend gemaak:
Ef. 1:9 “deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het”

2. Dit is God se wil dat almal dit moet raaksien:
Ef. 3:9 “en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God wat alles geskape het deur Jesus Christus”

3. Dit moet met vrymoedigheid verkondig word:
Ef. 6:19 “en vir my, sodat ‘n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak”

4. Kennis van die verborgenheid bring geestelike doelgerigtheid en verligting:
Kol 2:2 “dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus”

5. Voorbidding word gevra vir geopende deure om dit bekend te maak:
Kol 4:3 “en bid tegelykertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeie is, Gelowiges word deur die verborgenheid bevestig”

6. Dit word verkondig tot geloofsgehoorsaamheid;
Rom. 16:26 “maar nou geopenbaar is en deur die profetiese Skrifte bekend gemaak is onder al die heidene, volgens die bevel van die ewige God, tot gehoorsaamheid van die geloof.”

Lees asseblief altyd die vers bo en onder die aangehaalde een, sodat die Skrifgedeelte in konteks kan bly. Daar is natuurlik baie nuwe dinge wat deur die verrese Jesus aan Paulus openbaar is. Dis ‘n hele belewenis om deur die 13 briewe te werk en te sien watter seëninge daarin vir ons opgesluit lê. Soos u reeds weet of besef is ons nie Israel nie en hulle is natuurlik op hierdie stadium saam met ons ingesluit in die genade tydperk. (Ef. 2:14-16)


|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|