Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging


 
Wat bedoel Paulus in Efésiërs 5:18 met “maar word deur die Gees vervul.”?

Hoe word n mens vervul met die Gees? Efésiërs 5:15-21Efésiërs 5:15-21

“Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse; en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie — daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. “

Vevul – om vol te maak, in oorvloedigheid!

Is dit iets wat sommer net gebeur? Besluit ek op n oomblik dat ek nou vervul wil wees met die Heilige Gees en dan gebeur dit net? Is dit ʼn wonderwerk? Is dit die volgende werk van die Heilige Gees om andere te wys jy is gered?

Paulus skryf (deur God ingegee – 2 Tim 3:16) in Efésiërs 5:17 “Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is.”.


Die gelowige word duidelik hier geleer om in hierde bose dae die wil van die Here te verstaan. Waar kry ons die wil van die Here? Wel, dit is duidelik in die Woord van die Here! God wys ons in die skrif alleen wat sy wil is en ons as gelowiges moet dit glo en die woord wat in ons werk sal ons lei.

1 Thessalonicense 2:13 “Daarom dank ons God ook sonder ophou dat, toe julle die woord van God ontvang het wat deur ons verkondig is,julle dit aangeneem het nie as die woord van mense nie, maar, soos dit waarlik is, die woord van God wat ook werk in julle wat glo.”

Romeine 12:2 “En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.”

Die vernuwing vind plaas soos ons die volmaakte wil van God in sy woord verstaan.


Nou, direk na Efésiërs 5:17 volg “Moenie dronk word van wyn nie — daarin is losbandigheid;” (ons verstaan die en het nie nodog om dit te verduidelik nie)!


Die volgende is “maar word met die Gees vervul.” ! Ek glo dit is deel van die “verstaan wat die wil van die Here is” en n verdere verduideliking van wat voorgegaan het!

Daar is in my klein brein hier ‘n verbindtenis tussen die wil van die Here en die vervulling van die Gees!

Laat ons kyk na n verdere teks wat dit vir ons sal veduidelik!

Kolossense 3:16 “Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid....”

Hmm! Jy mag vra, nou wat verbind Kolossense 3:16 en Efésiërs 5:17? Kom ons kyk!

Kolossense 3:16-17 “Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.”

Die resultaat van die woord van Christus wat ryklik in ons wandel is “...Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.”

Kom ons kyk na:

Efésiërs 5:18-20 “Moenie dronk word van wyn nie — daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God.”

Die resultaat van die vervulling van die Gees is “...Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God.”


So as ons die skrifte vergelyk, is om “met die Gees vervul” te wees (Efe 5:18) dieselfde resultaat as die “woord van Christus ryklik in julle woon” (Kol 3:16)! Ek vestaan dan dat om met die Gees vervul te wees is om die woord van Christus ryklik in ons te he. Die woord van Christus en die Gees werk nie onderskydelik van mekaar nie!Ons moet getrou wees om God se woord te glo, lees en bestudeer (2 Timóteüs 2:15) Dit is God die Heilige Geeswat in ons werk en nie sonder die woord van die waarheid nie!Laat ons met die Gees vervuld wees! Laat die woord van Christus ryklik in ons wandel!|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|