Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging


Die Kerk leer ons oor die wegraping
  Die wegraping is 'n nuwe waarheid wat nie in die Israel-dele van die Bybel geleer is nie

Die wegraping is 'n wonderlike onderwerp om uit die Bybel te bestudeer. In wese gaan dit oor die vraag na die kerk. Wie en wat is die kerk van vandag? As ons nie hieroor baie duidelikheid het nie, sal ons nooit die vraag oor die wegraping kan verstaan nie.

Daar is basie twee opsies. Die kerk is 'n direkte voortsetting van Israel van die Ou Tetament of die kerk is 'n nuwe skepping van die Nuwe Teatament. Die wegraping kan nooit begryp word sonder om die kerk te verstaan nie. Die wegraping is 'n nuwe waarheid wat aan die kerk van die Nuwe Testament gegee is. Vir diegene wat ontken dat die kerk 'n nuwe skepping van die Nuwe Testament is (dit sluit al die groot kerke in) sal die wegraping nooit kan bestaan nie.

Hulle sien die kerk as 'n direkte voortsetting van die Israel van die Ou Testament en daardie Israel het baie beslis nooit 'n wegraping gehad as deel van sy toekomsverwagting nie. Ons lees nooit in die Ou Testament van die wegraping nie. Net van Israel en die koninkryk op aarde wat vir hulle voorspel is.

Ek glo natuurlik dat die kerk duidelik 'n nuwe skepping is:

Hierdie dramatiese nuwe ontwikkeling vind in die Nuwe Testament plaas:

"Deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy deur vrede te maak, die twee in Homself tot een nuwe mens kon skep". (Ef. 2:15). In Paulus se tyd is die "een nuwe mens" geskep, dit is, die liggaam van Christus.

Waar jy in die Bybel van die groot verdrukking lees, lees jy nie van die wegraping nie en andersom

Let op waar die aankondiging van die nuwe skepping van die kerk gemaak word. Dit is in Paulus se briewe (ook ander van sy briewe as net Efesiërs soos bv. 2 Kor. 5:16,17). Ek kry nie sodanige aankondiging in die vier Evangelies of vroeg in Handelinge nie. As ons oor hierdie punt duidelikheid het, dan volg dit baie duidelik daaruit dat ons NIE die afwesigheid van die wegraping in die vroëre dele van die Bybel kan aanhaal as 'n bewys dat die wegraping nie bestaan nie.

En wat meer is, dan kan ons ook uit hierdie feite baie leer oor die vraag of die wegraping voor of na die verdrukking sal plaasvind. Die groot verdrukking is geweldig baie in die Ou Testament aan Israel voorgehou. Dit word onder andere ook genoem "die tyd van Jakob se benoudheid". En dit terwyl die kerk en die wegraping, soos ons reeds gesien het, hoegenaamd nie daar voorkom nie. So, daar het jy dit nou. Die dele van die Bybel waar die verdrukking voorspel word, is dele waar die kerk nie geken is nie. MOET DUS NIE VERWAG OM DIE KERK IN DIE VERDRUKKING TE SIEN NIE!

Maar daar is baie meer redes waarom ek glo dat die wegraping voor die verdrukking is. 'n Ander term (behalwe die tyd van Jakob se benoudheid) wat in die Ou Testament vir die verdrukking gebruik word, is "die dag van die Here". Paulus sluit hierby aan in 1 Thess. 5. Die wegraping word in 1 Thess. 4 in die laaste verse beskryf en dan begin hfst. 5 met die woord "MAAR". Hfst. 5 is in TEENSTELLING met die wegraping in hfst. 4! Hfst.5 is 'n opvolg van hfst. 4 en en beskryf wat met die "HULLE" gaan gebeur. In hfst. 4 is dit "ONS" wat in Jesus glo by sy verskyninig, MAAR in hfst 5 is dit "HULLE" wat nie daarin gedeel het nie. Wat word van hulle? Die "dag van die Here" wag vir "HULLE". Barensnood gaan "hulle" oorval soos vir 'n swanger vrou en HULLE gaan dit sekerlik nie ontvlug nie. Weereens, "ONS" wat deel van Christus sal wees by sy verskyning, is nie deel van die HULLE wat die dag van die Here sal ingaan nie. Hierdie feit word weer duidelik bevestig in 1 Thess. 5:8,9.

Dus: die wegraping vind voor die verdrukking plaas.

Kerke wat betrokke is by 'n koninkryk nou op aarde

In die groot kerke glo mense oor die algemeen nie aan die wegraping nie. Waarom nie? Wel, die groot kerke is in 'n groot mate nog deel van die aardse sisteem van die Rooms-Katolieke Kerk. Die Katolieke het hulleself gesien, en doen nog steeds, as die sigbaarmaking van die koninkryk op aarde.

Daarna het die Protestantse kerke op die toneel verskyn en hulle het nie geweldig ver van die Katolieke-idee afgewyk nie. In die groot Gereformeerde kerke is daar tot vandag nog baie onduidelikheid en dubbelpratery as dit gaan oor die verband tussen kerk en koninkryk. Die algemene idee is nog maar steeds dat die kerk die verteenwoordiger van die koninkryk op aarde is en dat dit die kerk se opdrag is om die koninkryk meer en meer na die aarde toe te laat kom.

Nouja, met hierdie koninkryk-nou teologie van al die groot kerke, spreek dit tog vanself dat hulle geen plek en geen tyd het vir die wegraping nie. Hoe kan hulle aan die een kant hulle "groot opdrag" om die koninkryk na die aarde toe te bring uitvoer, maar aan die ander kant hartstogtelik wag om in die wegraping van die aarde af weggeneem te word. Dit is 'n totale teenspraak en die grootste enkele rede waarom daar nooit vir die wegraping plek sal wees in enige van die groot kerke nie.

Maar hierdie kerke is verkeerd met hulle koninkryk-nou benadering. Die koninkryk is nooit in die Bybel aan die kerk beloof nie. Dit is aan Israel beloof. Die profete van die Ou Testament is daarvan vol. Ek gaan nie nou lyste tekste hier aanhaal nie. Ons kan dit wel later doen indien nodig as ons in meer detail hieroor praat.

Die kerk is nie 'n wêreldleier nie. Die groot kerke dink natuurlik hulle is en hulle gedra hulle ook so. Hulle wil die voortou neem met sosiale en politieke sake. Hulle sien hulleself as die hoop en die toekoms van hierdie wêreld. Ons het self nou al 'n ACDP Christelike politieke party. Dit is hulle uitgesproke doel om as Christene die land en daarna die wêreld vir God en vir die koninkryk te wen. Met sulke ideale is dit baie duidelik dat daar vir 'n wegraping geen plek in hulle denke is nie.

Nee, die kerk van die Nuwe Testament was veronderstel om 'n wêreldvreemde konsep te wees, iets wat geen tuiste in hierdie wêreld het nie. Vir ons as Christene is hierdie wêreld die troon van Satan (Openb. 2:13). Ek lees nêrens dat die troon van God nou hier op aarde is nie. Die troon van genade waarheen ons ons in die geloof moet wend, is in die hemel, totaal weg van hierdie aarde af (Hebr. 4:16; 8:1; 12:2). Christene word gewaarsku teen die wysheid en die leiers van hierdie wêreld (1 Kor. 2:6). Hierdie wêreld sal die verborgenheid van God nooit verstaan nie, al probeer ons ook hoe hard (1 Kor, 2:7).

Nee, Christene is vreemdelinge en bywoners op aarde. Ons is gesante en ambassadeurs hier (2 Kor. 5:20), met ander woorde, dit is nie ons land die nie. Neem gesante en ambassadeurs deel aan die politiek van die land waarheen hulle gestuur is? Nee, nooit nie! Maar ons is gestuur soos skape onder die wolwe (Matt. 10:16; Hand. 20:29). Ek sien geen Bybelse regverdiging daarvoor vir 'n Christen om hom soos 'n wêreldleier te gedra en Christelike gesag en regte hier op aarde op te eis nie. Ons "bugerregte" (letterlik wat die woord beteken) is nie op aarde nie maar in die hemel (Fil 3:20).

Ons kan nou lekker aanhou stry en tekste aanhaal uit die Bybel om ons saak te steun, maar dit gaan ons nêrens bring nie. Die feit bly staan dat die groot kerke (almal van hulle) aardsgebonde is en 'n aardse verwagting en doel verkondig. Met hulle kan jy praat tot jy blou word, hulle sal in alle ewigheid nooit die wegraping verstaan en glo nie. Dit gaan reg teen hulle grein in. Die enigste Christene wat ooit die wegraping sal verstaan en glo, is hulle wat weet dat ons as Christene totaal en al geen plek hier op aarde het nie en nou reeds saam met Christus in die hemel gesetel is (Ef. 2:6).


|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|