Kopkrapper
Terug na BybelGlo.com
Doodsonde
Woede
God se wil
Fondament
Verlossing: Toe en nou
Doop in 1Petr. 3:21
So tree God tussenbeide
Rol van engele
Toegewyde gebed
Paulus of Matthias?
1 Kor.7:19 en Fil.4:19
Skaduwees
Vergewe mekaar
Intog in Jerusalem
Konflik
Reuse - Gen. 6:4
Liggaam en bruid
Opstanding
Nuwe waarheid
Die losser van Rut
Huwelik
Joh-se-doop
Burgerskap en hoop
Vervangingsteologie
Maar-nou
Gees vervulling
Wat is die wegraping?
Kerk en wegraping
1 Thess. 4:13-18
1 Tim. 3:16
Hemelvaart
Moses slaan die rots
Almal gered
Gawe van geloof
Regverdiging


Hoe ken ons God se wil?
  Hoe kan ek God se wil leer ken?

God het Sy wil in Sy Woord aan ons openbaar. Daar is verskeie gedeeltes in die Bybel waar ons lees dat dit “God se wil is.” Kom ons kyk saam na enkeles:

Efesiërs 1:8-9 “wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het.”

God se wil is duidelik in Sy woord openbaar, daarom hoef ons nie te vra dat Hy dit moet doen nie. God het “welbehae” gehad in die bekendmaking van sy wil. In die Bybel is alle leiding wat ons nodig het om volgens God se wil te lewe.

Efesiërs 5:17 “Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is.”

1Thes 4:3 “want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery.”

1Thes 5:18 “wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor hulle.”

Die vraag bly egter hoe vind ons God se wil in Sy woord?
‘n Deurlopende, sistematiese Bybelstudieplan. Wanneer jy deurlopend die Bybel bestudeer, sal jou kennis van God toeneem. Hoe meer jou kennis van God se wil is, hoe makliker sal jy besluit kan neem. Wanneer ‘n goed ingeligte persoon ‘n besluit neem, is dit met selfvertroue omdat hy die feite ken. Dit is belangrik om die Woord van die Waarheid reg te sny [1Tim. 2:15].

Vra hulp van ander gelowiges wat gevestig is in God se Woord. Wanneer jy iemand van raad moet voorsien of self ‘n besluit moet neem, is dit soveel makliker as jy God se wil ken.

Kom ons lees net twee verse uit Spreuke:

13:20 “Gaan met die wyse om, dan word jy wys; maar jy wat met die dwase verkeer, versleg.”

15:22 “planne misluk sonder beraadslaging, maar deur die veelheid van raadgewers kom dit tot stand.”

Wat is God se wil vir jou en my lewe? Ons skeppingsdoel is om God te verheerlik.
Hoe kan ons God in ons daaglikse lewe verheerlik? Deur te wandel in Sy lig en in gehoorsaamheid aan Sy woord. Hy het ons nie in die duister gelaat nie oor wat ons moet doen nie, maar het Sy wil vir ons laat skryf in Sy Woord. Ons kan nie God, Sy wil of Sy plan vir ons ken sonder om te verstaan wat Hy vir ons in Sy Woord vertel nie. Ons het geen ander bron van inligting oor God behalwe Sy Woord nie. Hoe beter ons God ken, hoe meer sigbaar sal hy in ons daaglikse lewenswandel wees. Ons optrede en woorde moet van so ‘n aard wees dat niemand ooit hoef te twyfel Wie ons aanbid nie. Dikwels is jy die enigste Bybel wat gelees word deur jou kolegas!

Woon ons die samekoms van gelowiges by? Is ons betrokke by ons medemens? Die Bybel praat herhaaldelik oor die samekoms van gelowiges, lees Rom. 16:5, 1Kor. 16:19, Kol. 4:15, File. 1:2. Die getuienis van wat God deur Christus onder leiding van die Heilige Gees in jou lewe gedoen het, kan mede-gelowiges vertroos of versterk. Jy kan leer van God se wonderlike liefde deur te luister na wat Hy daagliks in mede-gelowiges se lewens doen en hoe hulle Sy teenwoordigheid ervaar.

Hoe weet ons dat ons binne die wil van God is?
Wanneer ons ons stand en status in Christus verstaan, sal ons weet wanneer ons binne Sy wil is. Wanneer ons die waarhede rondom ons stand en status ken en verstaan, sal ons ‘n begeerte hê om daarvolgens te lewe. Ons gedagtes en optrede sal omskep word volgens die realiteit van Sy woord.


|Kopkrapper| |Terug na BybelGlo.com| |Doodsonde| |Woede| |God se wil| |Fondament| |Verlossing: Toe en nou| |Doop in 1Petr. 3:21| |So tree God tussenbeide| |Rol van engele| |Toegewyde gebed| |Paulus of Matthias?| |1 Kor.7:19 en Fil.4:19| |Skaduwees| |Vergewe mekaar| |Intog in Jerusalem| |Konflik| |Reuse - Gen. 6:4| |Liggaam en bruid| |Opstanding| |Nuwe waarheid| |Die losser van Rut| |Huwelik| |Joh-se-doop| |Burgerskap en hoop| |Vervangingsteologie| |Maar-nou| |Gees vervulling| |Wat is die wegraping?| |Kerk en wegraping| |1 Thess. 4:13-18| |1 Tim. 3:16| |Hemelvaart| |Moses slaan die rots| |Almal gered| |Gawe van geloof| |Regverdiging|